0rk.nl
Image default
Industrie

Waar is acupunctuur goed voor?

Acupunctuur is eenbehandelingwaarbijgebruikwordtgemaakt van zeerdunneengrondiggereinigde, kleinenaalden die in de huidwordengebracht om specifiekepunten van druk of zenuwen in het lichaamtestimuleren. Het doel is het verlichten van eengezondheidstoestand of symptoom, zoalspijn of zelfsmentaleproblemenzoalsdepressie of angststoornissen. De praktijkkomt van jarenterug, afkomstiguiteentraditionele Chinese geneeskunde. Nu hebbenveelwetenschappelijkeonderzoeken de effectiviteitervanvoorveelverschillendeaandoeningenbevestigd. Het kanbijnaoveralterwereldwordengedaan, ookhier in allerlei centra in Nederland, zoalsacupunctuur amsterdam of in acupunctuur almere 

Hoe werkt het dan precies? 

Zoalsgezegdkomtacupunctuurteruguit de Chinese geneeskunde. Hier werdaangenomendatwanneer er eenonbalans was in de harmonieën van het lichaam, mensendezedunnenaaldengebruikten om dezedrukteverlichtenenhunwelzijntegenezen. Dit is nog steeds ongeveer het idee waaromacupunctuurtegenwoordigwerkt. De naaldenstimuleren de bestaandesystemen van het lichaam om verschillendedingentedoen, waaronder: reageren op eenziekte of symptoom door, in ditgeval, het lichaamopnieuw in balanstebrengen. Door acupunctuurkomenooknatuurlijkechemicaliënvrij, zoalsendorfines, de natuurlijkepijnstillers van het lichaam, en diverse neurotransmitters, datzijnchemicaliën die zenuwimpulsenbeheersen. 

Kan iedereen er wat aanhebben? 

Een vraag die veelmensenvaakhebben is of iedereenacupunctuurkankrijgenalsbehandeling. Het antwoordhierop is ja, bijnawel. Omdatacupunctuureensoortbehandeling is die voorveelverschillendeaandoeningenenproblemen, fysiek of mentaal, kanwordengebruikt, is het dushandigenverkrijgbaarvoor de meestemensen. Acupunctuurkanookvaakwordengecombineerd met anderetherapieënen/of medicaties, waardoor het dusook heel divers engemakkelijk is. Maar, alsiemandeenbloedingsstoornisheeft, zoalshemofilie, moetdiegeneeen arts om toestemmingvragen. Acupunctuurwordtmeestalooknietgeadviseerdalsiemandeeninfectieheeft in het gebiedwaarnaaldenkunnenwordeningebracht. 

Waarkanje acupunctuurkrijgen? 

Als het gaat om locatie, is acupunctuurbijnaoveralverkrijgbaar. Zoalseerdervermeld, kan het in veelverschillende centra in Nederland, maar ook in veleanderelanden. Dus ja, het is eigenlijk zo goedalsoveralverkrijgbaar. Maar, eenaanvullendevraag die veelmensenhebben is waar je acupunctuurkankrijgen. De meesteplaatsenenplekkenwaaracupunctuurwordtgedaan is in eigen klinieken. Of iemand nu vooreengroterbedrijfwerkt of voorzichzelf, acupunctuur is meestalgescheiden van doktersklinieken of anderetherapiecentra. Soms zijn er echterookmogelijkhedenvooracupunctuur in anderekliniekenen centra. 

https://www.amsterdamseacupunctuur.nl/