0rk.nl
Image default
Bedrijven

Gevaarlijke stoffen aangeven bij antigifcentrum Nederland

Goederen zijn er in allerlei soorten en maten en voor talloze toepassingen. Als we inzoomen op de materialen waar deze goederen van gemaakt zijn dan zijn er duizenden verschillende stoffen te onderscheiden. Sommige van deze stoffen of combinatie van stoffen zorgen ervoor dat een product of stof als (potentieel) gevaarlijk wordt beschouwd. We definiëren een stof als gevaarlijk als deze bijvoorbeeld giftig, brandbaar of corrosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Voorbeelden zijn onder andere: zwavel, wasbenzine, pesticiden en zware reinigingsmiddelen. Vaak worden gevaarlijke stoffen aan de hand van ADR-klassen in verschillende categorieën ingedeeld. Het moet ook duidelijk zijn welke (gevaarlijke stoffen) in de producten zitten, deze moet ook aangegeven worden bij het antigifcentrum Nederland.

 

Antifigifcentrum Nederland: Wat houdt CLP in?

Verordening ((EG) nr. 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging – CLP) is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (Globally Harmonised System – GHS) van de Verenigde Naties en heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu te waarborgen, evenals het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen. Binnen de EU is het verplicht deze specificaties aan te geven bij het antigifcentrum Nederland.

CLP is wettelijk bindend in alle lidstaten en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken. Uit hoofde van CLP zijn fabrikanten en importeurs van stoffen of mengsels verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op passende manier in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens ze in de handel te brengen.

Een van de hoofddoelstellingen van de CLP is om te bepalen of een stof of mengsel eigenschappen bezit die tot indeling als gevaarlijk leiden. In dit verband is indeling het uitgangspunt voor het kenbaar maken van gevaren. Deze moeten uiteindelijk aangegeven worden bij het antigifcentrum Nederland.

https://www.devibfabriek.nl/aanmelding-bij-het-antigifcentrum-art-45-van-clp/

Related posts

Eigen winkel?

Cito-voorbereiding nodig? Preclarum geeft een-op-een Citotraining groep 7

Wat kun je doen tegen pigmentvlekken